Şüa diaqnostika

1.401 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Hansı hipofiz vəzinin törəmələrinin ölçüləri mikroadenoma sayılır?

  Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 101

Sual № 62

Arxa kəllə çuxuru şişlərinin dəyərləndirilməsində daha informativ müayinə metodu hansıdır?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучеваядиагностикаопухолейголовногомозга» АтласКТиМРТизображений. Руководстводляврачей. 2007. 328с.

Sual № 63

Hansı hallarda KT müayinəsi məsləhət deyil?

  Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.

Sual № 64

Baş beyininKTmüayinəsi üçünxəstələrin hazırlanması necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с.

Sual № 65

Qalxanvari vəzi xərçəngində, bir qayda olaraq, hansı radiofarm preparatı istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «КлиническаяРентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.

Sual № 66

Döş qəfəsi orqanları xəstəliklərinin diaqnostikasında qida borusunun müayinəsi nəyə kömək edir?

  Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.

Sual № 67

Zirvədə ağciyər şəklihansı xüsusiyyətə malikdir?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностиказаболеванийоргановдыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 68

Bifurkasion traxeya limfa vəzilərin böyüməsini nə xarakterizə edir?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 69

Müller sınağı zamanı ağciyərin qanla dolması necə olur?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностиказаболеванийоргановдыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 70

Ağciyərlər üçün qızıl standart sayılan müayinə hansıdır?

  Ədəbiyyat: HolgerPettersonMD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1

Sual № 71

Hansı xəstəliklər zamanı USM (ultrasəs müayinəsi) daha əlverişlidir?

  Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.

Sual № 72

Ağciyər toxumasını qidalandıran bronxial arteriyalar öz başlanğıcını haradan götürür?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 73

Aşağıda göstərilən hansı orqanların zədələnməsində KT müayinəsi məsləhət görülür?

  Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.

Sual № 74

Seqmentar ağciyər venaları necə şaxələnir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 75

Böyümüş mediastinal limfa düyünlərinin müəyyən edilməsi üçün hansı müayinə metodu daha məsləhətlidir?

  Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютернаятомографияоргановгруднойполости».2003. 371с.

Sual № 76

London sxemi ilə sağ ağciyər neçə seqmentdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 77

Ağciyərinseqmentarquruluşunun əsastərkibinədənibarətdir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 78

Sağ ağciyərdə neçə əlavə pay ola bilər?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 79

Pnevmotoraks zamanı sıxılmış ağciyər yerini necə dəyişir?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностиказаболеванийоргановдыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 80

Ağciyərin ən kiçik avtonom anatom vahidi nədir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×