Şüa diaqnostika

1.401 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Arxa zonaya hansı seqment aiddir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 82

Döş qəfəsinin arxa rentgenoqramması ön rentgenoqrammasından nə ilə fərqlənir?

  Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.

Sual № 83

Xətti tomoqramlarda traxeyanın bifurkasiya bucağı hansı hallarda daha yaxşı müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.

Sual № 84

Kerli-B xətləri əsasən ağciyərin hansı hissələrində müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Д.Кац, К. Мас, С. Гроскин «Секретырентгенологии». Пер. с анг.. МСПб, 2003, 704 с.

Sual № 85

Ortapaybronxlarınınmüayinəsində tomoqrafiyanı hansı proyeksiyada çəkməklazımdır?

  Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.

Sual № 86

Struktursuzağciyərkökü nə zamanmüşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 87

Tənəffüs zamanı ağciyərdə kölgəliyin yerdəyişmə istiqaməti nədən asılıdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 88

Ağciyərdə limfa axarının pozulma simptomları hansılardır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 89

Ağciyərin kürəvi törəmələrinin ən əsas diaqnostik xarakteristikası hansıdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 90

Ağciyər payının atelektazının dəqiq əlaməti hansıdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинскаярадиологияирентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 91

Ağciyərdə solitarboşluqlarındifferensialdiaqnostikada əsas əlamətihansıdır?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 92

Divararalığın sağlam tərəfə yerdəyişməsi nəyi xarakterizə edir?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 93

Nə döş qəfəsi orqanlarının normal kontrastlı rentgenoqramması sayılır?

  Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.

Sual № 94

Hansı patoloji prosesslərdə ağciyər kökünün genişlənməsi müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.

Sual № 95

Sistli ağciyər hipoplaziyası hansı formalarda olur?

  Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.

Sual № 96

Ağciyərdə kölgənin konturları nə zaman qeyri-dəqiqdir?

  Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.

Sual № 97

Bədxassəli şişin metastazları və çox fokuslu septik metastatik pnevmoniya arasında rentgenoloji fərq nədədir?

  Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.

Sual № 98

Döşdaxili limfotik düyünlər anatomik olaraq harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностиказаболеванийоргановдыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 99

Rentgenoqrammada ağciyərin patoloji törəmələrinin kölgəsinin intensivliyi nədən asılıdır?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.

Sual № 100

Xroniki pnevmoniyada lokal bronxit nə vaxt müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностиказаболеванийоргановдыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×