Mamalıq-ginekologiya

1.435 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Bronxial astmalı hamilə qadınlara aşağıdakılardan hansının qəbulu tövsiyə edilmir?

  Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с.

Sual № 82

Hansı antibakterial preparat hamilələrdə döl üçün daha təhlükəsiz hesab olunur?

  Ədəbiyyat: Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания» 2004 г.

Sual № 83

Dərman maddəsinin dölün normal inkişafını pozmaqla eybəcər uşaq doğulmasına səbəb olan təsiri necə adlanır?

  Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Nurlan”.2005

Sual № 84

Aşağıdakı preparatlardan hansı Angiotenzin Çevirici Fermentin inhibitorularına (AÇF) aiddir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422

Sual № 85

Kaptopril hansı qrup preparatlara aiddir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422

Sual № 86

Etamzilat hansı qrup preparatlara aiddir?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422

Sual № 87

Hamiləliyin I trimestrində aşağıdakı hansı qrup preparatları təyin etmək olar?

  Ədəbiyyat: Кан Д. В. Руководство по акушерской и гинекологичекой урологии- 2-ое издание- М: 1986

Sual № 88

Hamiləlik dövründə yodun profilaktik qəbul dozası hansıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: И.И.Дедов «Эндокринология. Национальное руководство», 2008 г.

Sual № 89

Heparinin 1 ml-i neçə vahiddir?

  Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.

Sual № 90

Heparinin antidotu kimi hansı preparat istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.

Sual № 91

Hansı damarlar prenatal göbək damarlarının normal anatomik quruluşuna daxildir?

  Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005

Sual № 92

Oksitosinin istifadəsinin ağırlaşması olan taxisistoliya dedikdə hansı hal nəzərdə tutulur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Doğuşun induksiyası və stimulyasiyası üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 16

Sual № 93

Oksitosinin istifadəsi zamanı meydana çıxan hipertonus dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Doğuşun induksiyası və stimulyasiyası üzrə klinik protokol, Bakı 2013, səh. 16

Sual № 94

Qadınların doğuşa psixoprofilaktik cəhətdən hazırlanması üzrə məşğələlərin hamiləliyin hansı müddətindən başlanması məqsədəuyğundur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 95

Hamiləliyin fizioloji gedişi zamanı hamilə qadının antenatal xidmət müəssisəsinə neçə gəlişi tövsiyə olunur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 96

Hamiləliyin fizioloji gedişi zamanı hansı infeksiyaya müayinənin aparılmasına ehtiyac yoxdur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 97

Hamiləliyin fizioloji gedişatı zamanı birinci gəlişdə hansı müayinənin aparılmasına ehtiyac yoxdur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 98

Hamiləliyin fizioloji gedişi zamanı fol turşusu hamiləliyin hansı müddətinə qədər təyin olunmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 99

Hamilə qadın antenatal xidmət müəssisəsinə ilk dəfə müraciət etdikdə məsləhətvermə xidmətinə neçə dəqiqə vaxt ayrılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:

Sual № 100

Hamilənin antenatal xidmət müəssisəsinə neçənci gəlişində ona “Hamilə qadının ev kartası” təqdim olunur?

  Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×