Nevrologiya

1.188 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Həqiqi astereoqnoz baş beynin hansı nahiyəsinin zədələnməsində qeydə alınır?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 189
Астереогнозия является результатом поражения как задней центральной извилины, так и области, расположенной кзади от нее. Чистая форма астереогноза наблюдается сравнительно редко; если сохранена функция чувствительного проекционного поля (задней центральной извилины), то больной, ощупывая взятый в противоположную очагу руку предмет, может ощутить и описать отдельные свойства его (вес, форму, величину, особенности поверхности, температуру), но не может создать общий суммированный чувствительный образ предмета и осуществить его «гнозию», «узнать» его. Оценка предмета останется такой, какой она была бы, если бы ощупывалась совершенно незнакомая вещь. В противоположность этой «чистой» форме астереогнозии, неузнавание предмета при поражении задней центральной извилины будет полным: из-за утраты всех видов чувствительности даже отдельные свойства и качества предмета не могут быть установлены.

Sual № 2

Bazunun ikibaşlı əzələsi (m. bicipitis brachii) vətərindən alınan refleks onurğa beyninin hansı seqmentlər səviyyəsində qapanır?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 11

Sual № 3

Motor afaziyası nə ilə təzahür olunur?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 195

Sual № 4

Sensor afaziyası nə ilə təzahür olunur?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 198

Sual № 5

Baş beynin hansı nahiyəsinin zədələnməsi zamanı udmanın, fonasiyanın, nitqin pozulmaları, udlaq refleksinin itməsi, dilin atrofiyası və fibrilyasiyaları qeydə alınır?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113

Sual № 6

Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı boyun kələfinin şaxəsidir?

  Sinir sistemi xəstəlikləri / Şirəliyeva R.K. - Bakı: Mütərcim, 2003, səh. 21

Sual № 7

Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsi deyil?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 87

Sual № 8

Hemianopsiya, hemianesteziya, hemiataksiya və hemialgeziyanın yaranması baş beynin hansı nahiyəsinin zədələnməsi üçün xasdır?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 66

Sual № 9

Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsidir?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 89

Sual № 10

Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bel kələfinin şaxəsidir?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 100(R-25)

Sual № 11

Kauzalgik ağrı sindromu aşağıda sadalanan sinirlərin hansının zədələnməsi üçün səciyyəvidir?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97

Sual № 12

Orta sinirin (n. medianus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qeydə alınır?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97

Sual № 13

Oral avtomatizm reflekslərinin meydana çıxması hansı yolların (traktların) zədələnməsi nəticəsində baş verir?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113-114

Sual № 14

Görmə aqnoziyası baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində yaranır?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 201

Sual № 15

Vidaci dəlik sindromu hansı sinirlərin zədələnmə simptomlarından ibarətdir?

  Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 173

Sual № 16

Uzunsov beynin dorsolateral infarktı zamanı (Vallenberq-Zaxarçenko alternik sindromu) aşağıda sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 153

Sual № 17

Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində sensor afaziya (Vernike afaziyası) yarana bilər?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191

Sual № 18

Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində motor afaziya (Broka afaziyası) yarana bilər?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191

Sual № 19

Vegetativ sinir sisteminin simpatik şöbəsinin onurğa beyninin yan buynuzlarından ibarət olan seqmentar aparatı hansı seqmentlər səviyyəsində yerləşir?

  Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 217

Sual № 20

Simpatik siliospinal mərkəz onurğa beyninin hansı seqmentlərinin yan buynuzlarında yerləşir?

  Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 255
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×